Gegevensbescherming


Automatic Spraying Systems BVBA  is zich terdege bewust van het belang van gegevensbescherming op internet en ziet het als haar taak om uw privacy op onze website te waarborgen. Automatic Spraying Systems BVBA  neemt passende maatregelen om alle informatie die wij over onze onlinebezoekers ontvangen, te beschermen tegen toegang en gebruik door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden verder periodiek getoetst. Wij hebben de volgende richtlijnen opgesteld waarin wordt uitgelegd op welke manier wij de gegevens gebruiken die wij van de bezoekers van onze website ontvangen:  

   

Welke gegevens worden door Automatic Spraying Systems BVBA  verzameld?    

U kunt over het algemeen de website van Automatic Spraying Systems BVBA  bezoeken om informatie te raadplegen en daarbij anoniem blijven zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij vragen u soms toch bepaalde gegevens mede te delen (bijvoorbeeld uw naam en e-mail adres), zodat wij beter begrijpen waarom u de website bezoekt , bijvoorbeeld om op uw vragen te kunnen antwoorden . Wij kunnen u dan laten weten dat we nieuwe producten hebben die mogelijk interessant voor u zijn. Onze webserver registreert de standaard informatie die uw webbrowser bij elke sessie deelt. Wij gebruiken deze gegevens om te kunnen bijhouden wie onze website bezoekt om de inhoud van onze websites te verbeteren . We verwerken deze gegevens enkel binnen het bedrijf en maken geen gebruik van derden .

Hoe beschermt Automatic Spraying Systems BVBA  uw persoonsgegevens?    

U wordt bij het invullen van een formulier om met on s bedrijf in contact te komen , of bij een aankoop , mogelijk om gevoelige gegevens zoals uw e-mailadres, adres, telefoonnummer of een creditcardnummer gevraagd. Als dat het geval is, neemt Automatic Spraying Systems BVBA  alle economisch haalbare maatregelen om een veilige verbinding met uw webbrowser tot stand te brengen. Bij websites van Automatic Spraying Systems BVBA  die zijn bedoeld om e-commercetransacties te verwerken, worden creditcardnummers alleen gebruikt om de betaling af te handelen en deze worden niet aan derden doorgegeven. Let erop dat onze website links naar andere websites bevat die niet van Automatic Spraying Systems BVBA  zijn. Wij proberen alleen links te plaatsen naar websites van bedrijven die net als wij gegevens van klanten zo goed mogelijk proberen te beschermen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de gegevensbescherming op deze websites.  

   

Hoe kunt u persoonsgegevens bijwerken?    

U kunt ons helpen ervoor te zorgen dat uw gegevens juist zijn door aan ons door te geven dat uw adres, telefoonnummer of e-mailadres is gewijzigd.  

Alle persoonsgegevens worden in principe vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de Belgische wet op de gegevensbescherming en de Belgische wet op de telediensten.  

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en de doorgifte van uw gegevens, ook voor marketingdoeleinden, of uw toestemming hiervoor intrekken door dit schriftelijk mede te delen aan Automatic Spraying Systems BVBA , Wolfstraat 68, 3570 Alken , België .  

 

Doel van de verwerking en rechtsgronden    

De persoonsgegevens worden door ons gevraagd en verwerkt om met zakenpartners te kunnen communiceren over producten, diensten en projecten, om de (contractuele) zakelijke overeenkomst tussen OASE en de zakenpartner te plannen, uitvoeren en beheren, om enquêtes, marketingcampagnes, marktanalyses, promotionele spelen, wedstrijden of soortgelijke acties en evenementen uit te voeren, om de veiligheid van onze producten, diensten en websites te handhaven en beschermen, om veiligheidsrisico's, fraude of andere criminele of voorgenomen handelingen om met opzet schade te veroorzaken te voorkomen en op te sporen, om voor het naleven van (i) de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld van fiscale en commerciële bewaarverplichtingen) en van (ii) de bestaande plichten voor het uitvoeren van compliance screenings (om economische criminaliteit of het wissen van geld te voorkomen). De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de genoemde doelen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is overeenkomstig artikel 6 (1) (b) van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna 'AVG' genoemd) het uitvoeren of voldoen aan een overeenkomst, overeenkomstig artikel 6 (1) (c) van de AVG het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op OASE rusten of overeenkomstig artikel 6 (1) (f) van de AVG de behartiging van gerechtvaardigde belangen, tenzij bij het verzamelen van persoonsgegevens uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gerechtvaardigd belang van OASE is een zakelijke overeenkomst aangaan, uitvoeren en afwikkelen. Als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is deze toestemming de rechtsgrond voor de verwerking (artikel 6 (1) (a) van de AVG).  

   

Gegevenswissing en bewaartermijn    

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd als ze niet meer voor een bepaald doeleinde hoeven te worden bewaard. De persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard als dit door de Europese of nationale wetgever in verordeningen van de EU, wetten of andere voorschriften die voor de verwerkingsverantwoordelijke gelden, zo is vastgelegd. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bedoelde normen voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij de gegevens verder moeten worden opgeslagen om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.  

Recht als betrokkene: Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en heeft u de volgende rechten tegenover ons:  

   

Recht van inzage    

U kunt overeenkomstig artikel 15 van de AVG van ons uitsluitsel krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens door ons.  

   

Wanneer dat het geval is, kunt u bij ons verzoeken om inzage van die persoonsgegevens en de volgende informatie:  

(1) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd;  

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;  

(3) de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;  

(4) de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;   

(5) dat u het recht heeft ons te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist of het recht heeft dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;   

(6) dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;   

(7) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;  

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. U heeft het recht om te verzoeken ervan in kennis te worden gesteld of u betreffende persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven. U kunt in dit verband verzoeken om van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG in kennis te worden gesteld.  

   

Recht op rectificatie   

U heeft overeenkomstig artikel 16 van de AVG tegenover ons recht op rectificatie en/of vervollediging, voor zover de verwerkte persoonsgegevens van u onjuist of onvolledig zijn. Wij moeten de gegevens onverwijld rectificeren.  

 

Recht op gegevenswissing    

U heeft overeenkomstig artikel 17 van de AVG het recht van ons zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en wij zijn verplicht deze persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:  

   

1) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.  

   

2) u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.  

3) u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2.  

4) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.  

5) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust.  

6) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.  Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is  

a. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;   

b. voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;  

c. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3;  

d. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;  

e. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

   

Recht op beperking van de verwerking   

U heeft overeenkomstig artikel 18 van de AVG het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:  

a. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;  

b. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;  

c. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;  

d. u heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die u.  

Wanneer de verwerking van u betreffende persoonsgegevens is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van u of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. Als u overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden beperking van de verwerking heeft gekregen, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.  

   

Recht op overdraagbaarheid van gegevens   

U heeft overeenkomstig artikel 20 van de AVG het recht u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, indien  

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en  

(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.  

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden. De uitoefening van dit recht laat artikel 17 onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat ons is verleend. Dit recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.  

   

Recht van bezwaar    

U heeft overeenkomstig artikel 21 van de AVG te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties. Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.  

   

Toezichthouder voor gegevensbescherming    

Overeenkomstig de verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming) heeft Automatic Spraying Systems BVBA  een toezichthouder voor gegevensbescherming aangesteld die qua functie direct onder de directie staat.  

   

U kunt de toezichthouder voor gegevensbescherming van Automatic Spraying Systems BVBA  per e-mail bereiken op dpo@automaticspraying.be .  

   

© 2020  Automatic Spraying Systems BV